Становище на Националната асоциация за приемна грижа относно Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с постановление № 314 на Министерския съвет от 2006 г.

Националната асоциация за приемна грижа подкрепя усилията на държавата да направи приемната грижа по-съдържателна и насочена изцяло в защита на интересите на децата в риск. Това, разбира се, няма как да се случи, ако не се създаде стройна система, в която да се съчетават интересите първо на децата, а след това и да се гарантира сигурност, яснота и ясни правила за подготовка и подкрепа на приемните родители.

В този смисъл, Националната асоциация за приемна грижа подкрепя повечето от новите моменти, които са заложени в Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, което Министерският съвет разгледа на 22 август 2012 г.

Някои от положителните тенденции, които отчитаме, са:

1. Приемната грижа става приоритет и на общините. Това е добър ход на държавата, защото само местните власти могат добре да развиват приемната грижа, тъй като познават детайлно състоянието на проблемите на децата в региона, културата и особеностите на хората.

Важно е, обаче, да се отбележи, че прехвърлянето на приемната грижа на общините трябва да се случи с много ясна и целенасочена подкрепа от държавата, както методологически, така и финансово. Искрено се надяваме, че държавата е извлякла своите поуки от механичното прехвърляне на домовете за деца на отговорността на кметовете. Това не трябва да се повтаря. В същото време трябва много внимателно да се наблюдава прилагането на новите правила за приемната грижа по места, както и да се гарантира това, че с приемна грижа ще се занимават професионалисти с опит и умения.

2. Доставчици на приемната грижа могат да бъдат и дирекциите „Социално подпомагане“ по места, както и лицензирани доставчици от държавата (неправителствени организации, частни фирми).Редно е при тази ситуация, за да няма различни норми, правила, изисквания и подходи към приемните родители на различните доставчици. Това означава да има минимални, базови правила, които да се следват от всички доставчици. Решението на всеки доставчик е да бъде по-конкурентен и да надгражда своите услуги за приемните родители.

3. Премахва се изискването професионалните приемни родители да сключват основен трудов договор. По този начин ще се решат сериозните проблеми, които към момента се наблюдават в системата на приемната грижа – при назначаването на приемни родители по трудови договори категорично се нарушават правата им като работници, регламентирани в Кодекса на труда.

Основните проблеми, за които Асоциацията сигнализира Главната инспекция по труда бяха свързани с:

  • работното време, извънредния труд (приемното семейство отглежда детето 24-часа, а подписва договор за 8 часов работен ден),
  • платения годишен отпуск (масово в страната приемни родители на заплата излизат в отпуск, а децата се настаняват в домове или при други приемни родители. Има случаи, в които приемни родители излизат формално в отпуск, а грижата по документи се осъществява от партньора в семейството). В поредица от писма Главната инспекция по труда даде становище, че сегашните трудови договори, на които се назначават приемните родители нямат трудово-правен характер и са някаква компилация между норми.

4. Отпада задължението приемният родител сам да определя работното си време. В действащата практика на трудови правоотношения, имаше тълкуване, според което приемните родители трябваше сами да избират как да разпределят 8-те часа работно време в денонощието. Това беше абсурдна ситуация, която беше в полза единствено на системата, но не и на приемните родители. В новите разпоредби се очаква работното време и типа на договора да се определя от доставчика на услугата – общината, социалната служба, неправителствена организация или частната фирма.

5. Повишава се възнаграждението на приемните родители, които са на заплата. Това ще повиши качеството на живот на приемните родители на заплата.

В същото време Националната асоциация за приемна грижа прави следните няколко препоръки:

1. Трябва да се осигури качествена и дългосрочна подкрепа на общините предвид новите правила за реалиране на приемната грижа по места. Необходима е ясна методология, която да се следва по отношение на набирането, оценката, обучението и подкрепата на приемните родители, за да се избегне феномена: „Колкото общини, толкова видове приемна грижа.

2. Методиката по предходната точка трябва да дава минимален пакет от правила, норми и стандарти, които да се прилагат за всички приемни родители, без значение кой е доставчик на услугата.

3. И в новите текстове, които ще заменят части от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, продължава да е заложено правилото, че издръжката на деца, настанени в приемни семейства се определя на базата на гарантирания минимален доход. Последно ГМД е променян през 2009 г. До 2012 г. минималната работна заплата е променяна три пъти. Националната асоциация за приемна грижа предлага издръжката на децата, настанени в приемни семейства, да се индексира с ръста на минималната работна заплата.

4. Запазва се текста, според който след извеждане на детето от приемното семейство на заплата, ако няма настанено друго дете, на приемния родител се изплаща заплата само един месец, след който семейството може да стои дори година без настаняване и доходи. В същото време нашите посещения в страната показват, че има много утвърдени приемни родители, които чакат с месеци настанявания на деца, като в това време не издържат финансово. Това категорично понижава мотивацията на приемните родители и мнозина от тях се отказват. Националната асоциация за приемна грижа предлага в рамките на един месец след утвърждаването на приемното семейство, доставчикът да сключи договор с приемния родител, следван от месечно възнаграждение. По този начин ще се стимулира и системата за закрила на детето да работи в партньорство с доставците за това повече деца се извеждат от домовете или от семейства, в които има реален риск за малчуганите. За да се планира и добре извеждането на децата от приемни семейства, предлагаме независимо на коя дата детето от месеца е изведено (осиновено, реинтегрирано), доставчикът да гарантира, че ще осигурява възнаграждение за всеки започнат месец.

5. Националната асоциация за приемна грижа настоява да се дадат ясни указания за това как новите правила за прилагане на приемната грижа ще се отразят на статута на одобрените приемни родители преди влизането в сила на промените, както и какви ще са механизмите, по които приемни родители ще могат да изберат свободно друг доставчик, който покрива по-добре техните очаквания, потребности.

6. Националната асоциация за приемна грижа настоява да се инвестират средства и експертиза за обучението на всички участници по веригата на приемната грижа – и доставчиците, представителите на службите и общините, от които се очаква да реализират процеса.