Правото на приемно семейство на месечна помощ за отглеждане на дете до една година, а ако е с трайни увреждания – до навършване на 2-годишна възраст, е разписано в чл. 8, ал. 3 и ал. 7 от Закона за семейни помощи за деца. Помощта се отпуска при условие, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето не ползва обезщетение за отглеждане на дете до 2 години (т.нар. „майчинство“) за приемното дете (или детето, настанено при близки и роднини, тъй като тази помощ е и за деца, настанени при близки и роднини).

Отпускането на тази помощ не зависи от дохода на приемното семейство.

Семейните помощи за деца се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, към която се прилагат необходимите документи.

Помощта се предоставя от месеца, в който е подадена молбата до навършване на възрастта на детето (на 1 година или на 2 години).