Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и други правителствени и неправителствени организации започнаха работа по изработването на координационен механизъм за грижата за деца – бежанци. Сред мерките за закрила на децата – бежанци е настаняването в приемни семейства.

Във връзка с планираната възможност за настаняване на деца – бежанци в приемни семейства работна група допълни програмата за квалификация на професионалните приемни родители.

Добавена е тема, която е насочена към обучението на приемни родители за специализирана грижа, предоставяна на търсещи и получили международна закрила деца в риск (включително непридружени непълнолетни и малолетни бежанци). „

В рамките на обучението по темата кандидатите за приемни семейства ще се запознаят с потребностите на децата и с:

 • профила на страната на произход: географско положение, климат, икономическо развитие, социална структура, политическа обстановка;
 • характерни етнически, религиозни и културни особености на децата според страната на произход;
 • Културата и бита: традиционно облекло и храна, начин на живот, празници, ритуали;
 • Запознаване и придобиване на умения за представяне на българската култура, традиции и бит по достъпен за децата начин, с цел подпомагане на тяхната адаптацията и социална интеграция.

Кандидатите за професионални приемни родители, които ще се грижат за деца – бежанци или обект на международна закрила ще бъдат запознати и с фактите и обстоятелствата, които могат да доведат до рискови фактори за децата:

 • преживявания на децата: били са свидетели и/или жертви на травмиращи събития – бомбадировки, разрушения, насилие и др.;
 • изгубили са роднини и близки и/или са станали свидетели на насилие срещу роднини/близки;
 • не са придружени от родители, близки и роднини или придружаващите ги лица по обективни причини (травми, заболяване, психически проблеми) и не могат да се грижат за тях;
 • попадат в чужда, непозната държава, обстановка, условия и обкръжение;
 • не знаят езика на държавата, в която попадат и трудно комуникират;
 • отпаднали са от образователната система, не са включвани в образователната система и трудно би могло да се установи образователното им равнище;
 • уязвими са поради факта, че са напуснали страната си на произход, вследствие на военни конфликти или са били обект на лошо отношение и/или насилие, по пътя на бягството и в приемащата ги държава;
 • рискови фактори – трафик, експлоатация, злоупотреби, неглижиране, насилие, травма; Последици: Възможно е изоставане в цялостното детско и юношеско развитие – психическо, емоционално и социално, Риск от психо-емоционални разстройства в резултат на преживян пост-травматичен стрес, което налага намесата и подкрепа на децата от компетентни специалисти;

Кандидатите за приемни родители ще бъдат запознати с правото на непридруженото дете да се събере със семейството си, когато е в негов интерес. В рамките на обучението се обсъжда още ролята на приемния родител в процеса на изграждане на емоционална връзка с детето за преодоляване на психическата и емоционалната травма и работа в насока преодоляване на дефицитите в развитието на детето, търсещо или получило международна закрила, при наличие на такава.

Програмата за допълнително обучение, както и базовата програма можете да видите в методиката по приемна грижа.