Според Методиката за приложението на услугата „приемна грижа“ задължение на социалните служби е да осъществяват периодично наблюдение върху настаняванията на деца в приемни семейства и контрол върху изпълнението на договорите от приемните семейства. Това е с цел гарантиране безопасността, сигурността и правилното развитие на детето в приемното семейство, както и за проследяване дали приемното семейство изпълнява договорните си отношения.

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО

Водещият случая наблюдава и преценява качеството на грижи полагани от приемното семейство за детето, условията и взаимоотношенията дете – приемно семейство. Той събира нужната му информация чрез наблюдения по време на посещенията, разговори с детето и другите участници в процеса на приемна грижа (биологични родители, други професионалисти, представители на доставчика на услугата). Резултатите се отразяват в протоколи и доклади в досието на детето. Водещият случая при нужда дава съвети и оказва подкрепа на приемното семейство относно грижите за детето, осъществява срещи със социалния работник на семейството, препоръчва допълнителни социални услуги и подкрепа за приемното семейство.

Водещият случая осъществява наблюдението и подкрепата за детето по предварително изготвен график, с който детето и семейството са запознати. Той посещава детето в приемното семейство най-малко два пъти през първия месец след настаняването и поне веднъж през всеки следващ месец.

Приемното семейство осигурява възможност на водещия случая за осъществяване на лични  контакти с детето.

Срещите и разговорите между водещия случая и детето се провеждат в подходяща обстановка, при спазване принципа на конфиденциалност и споразумяване с детето, относно това, което ще бъде споделено от социалния работник  с приемните родители.

Когато в процеса на наблюдение водещият случая установи наличие на промяна в обстоятелствата и/или условията засягащи детето, изготвя социален доклад с мотивирано предложение до директора на ДСП. Промяната в обстоятелствата и/или условията може да се изразява във:

 • възникване на някои от обстоятелствата, които възпрепятстват кандидатстването и/или утвърждаването за приемно семейство (чл. 32 от ЗЗД);
 • промяна в материалните и/или жилищните условия на приемното семейство;
 • промяна в мотивацията и/или уменията за отглеждане и възпитание на настаненото дете.

Водещият случая прави оценка и изготвя социален доклад до директора на ДСП и в случаите, когато приемното семейство само е информирало директора на ДСП за настъпили промени в гореизброените обстоятелства.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕ И ДОГОВОРА ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИЕМНА ГРИЖА

Водещият случая осъществява наблюдение и контрол относно спазването на ангажиментите на приемното семейство по договора за настаняване на детето, както и спазването на задълженията, описани в договора за професионална приемна грижа, при месечните си посещения.

В случаите на констатирани нарушения в договорните отношения от страна на приемното семейство или съмнения за нарушаване правата на настаненото дете, водещият случая информира писмено директора на ДСП, сключил договора за настаняване на дете и този, подписал договора с професионалното приемно семейство (обикновено общината). Директорът на ДСП може да назначи допълнителна проверка по констатираните нарушения. Когато доставчикът на услугата „приемна грижа” е различен от ДСП, директорът на ДСП изпраща копие от писмената информация на водещия случая и заповедта за назначената проверка до доставчика на услугата.

При констатирани нарушения относно грижите за настаненото дете и/или договора, се организира среща за обсъждането им между директора на ДСП, доставчика на услугата „приемна грижа”, водещия случая, социалния работник на семейството и приемното семейство. Набелязват се мерки и се определят срокове и отговорници за изпълнение. Срещата се протоколира от водещия случая и всеки от участниците получава копие.

НАСОКИ КЪМ ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ПРИ ПРОВЕРКА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (МТСП, АСП, ДСП, ОЗД) ИЛИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 1. Запомнете, служителите на ОЗД, както и социалните работници от Екипа по приемна грижа, имат право да Ви посетят, да извършат наблюдение, оценка или проверка за това как се грижите за настаненото при вас дете. Не бива да отказвате да допуснете социалния работник.
 2. Специалисти, оторизирани от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане трябва да се легитимират, ако посещението при вас е за първи път. Добре е да бъдат придружавани от социален работник, който познавате. Възможно е проверката да е изненадваща. Тогава задължително поискайте проверяващият да се легитимира със служебна карта, двете си имена, длъжността и позицията си. Запишете си тези данни, както и датата на проверката.
 3. Поискайте информация за целта на проверката, мотивите за нея, както и какви са следващите действия. Посочете, че вие сте професионалисти и ваша обща цел е благосъстоянието на детето в приемното семейство. Като професионалисти, вие имате право да получите информация за действията на проверяващия и развитието след проверката – оповестяване на резултатите и действията след това.
 4. Проверяващият има право да поиска да види жилищните условия, средата, в която детето се развива, както и да ви зададе въпроси, свързани с режима, динамиката на живот на детето, храненето, социалната адаптация и др. Оказвайте съдействие, но бъдете твърди и отстоявайте позицията си, не бива да се притеснявате да откажете определена информация. Не забравяйте, че социалните работници разполагат с нея и ако проверяващият поиска информация, която смятате, че не е добре да се предоставя от вас, насочете го към социалния работник, водещ случая.
 5. Ако от вас се поиска да докажете качеството на грижата, като отваряте хладилници, шкафове, показвате нови придобивки на детето, преценете на място. Това навлизане в личното пространство на семейството ви е недопустимо. Откажете, ако не се чувствате добре от това. Вместо това кажете, че сте готови да разкажете, но не смятате, че е уместно да показвате, тъй като това ви обижда и засяга. Никой няма право да навлиза  дотолкова в личното ви пространство. Не отказвайте, обаче, информация.
 6. Не заемайте отбранителна позиция. Трябва да сте наясно с ролята си и да съзнавате, че сте равна страна в процеса на приемна грижа. Към вас трябва да се отнасят почтително, с уважение, както към усилията ви като приемен родител, така и като личност. Не позволявайте на страха ви от проверката да контролира поведението ви.
 7. Проверяващите имат право да говорят самостоятелно с децата. Ние препоръчваме за разговорите с децата да се иска мнението и съдействието на приемните родители и специалистите, работещи с децата, когато има такива. Ако, обаче, проверяващият поиска да говори насаме с детето, предупредете го за някои особености на историята на детето, както и теми, за които не би било добре да се говори с детето. Можете да попитате дали проверяващият познава историята на детето. Уточнете, че не става дума за нищо друго, освен за интереса на детето и неговото емоционално състояние.
 8. По време на интервюирането на детето от проверяващите поискайте да присъствате на срещата, като се обосновете за това. Разбира се, могат да ви откажат. Тогава повторете темите, за които е добре да не се говори с детето.
 9. Запомнете, когато ви се прави изненадваща проверка, можете да поискате информация за целите на проверката, какво налага нейната извънредност, кой я е разпоредил и как ще се запознаете с резултатите от проверката.
 10. Поискайте пред вас да бъде изготвен протокол от срещата. Поискайте да го прочетете и тогава положете подписа си. Поискайте копие за вас.
 11. Не се поддавайте на емоции. Бъдете балансирани. Не допускайте арогантно, грубо отношение. Поставяйте граници. Вие не сте задължени да се подчинявате безроботно на изискванията на проверяващия.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас: 0879 279 281