Обучителната програма е разработена от екип на УНИЦЕФ и има за цел да професионализира дейностите, съставляващи грижата за децата, включително приемната грижа (наличие на общи разбирания за същността и функциите на всяка от професиите, общоприети разбирания за добри резултати и индикатори за тях, умения за работа в екип).
Програмата има за цел да формира помагащо отношение на всички, оказващи грижа и подкрепа на деца в риск – приемане на детето като субект; уважение и зачитане на достойнството, стремеж към овластяване на детето чрез помощта.
Други цели на програмата:
  • постигане на индивидуализиран подход в приемната грижа за всяко дете, съобразен с неговите специфични нужди и в най-добрия му интерес;
  • гарантиране на минимално ниво на качество в подготовката на приемните родители.

ИЗТЕГЛИ КНИЖКАТА!