Приемната грижа по проекта „И аз имам семейство“ за деца в риск ще се удължава до края на май 2015 г. За целта е предоставен допълнителен ресурс в размер на 3 500 000 лв. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и се осъществява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини от страната. От началото на услугата „Приемна грижа“ през май 2012 г. до края на ноември 2014 г. в общините партньори по проекта са приети общо 1822 заявления от кандидати за приемни родители. Комисиите по приемна грижа са утвърдили 1158 приемни семейства, общият брой на децата, ползвали услугата, е 1718.

Чрез осъществяване на дейностите по проекта се осигурява възможност на децата да живеят в семейна среда и да имат достъп до необходимите услуги съобразно техните потребности. Проектът има принос и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, като до момента общо 883 деца от общността са настанени в приемни семейства. Други 631 са изведени от специализирани институции, а 204 – от резидентни услуги.