Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която подпомага децата в риск в гарантирането на правото им на сигурно детство, подкрепено от възрастните. Организацията работи в партньорство с А1 България от 7 години, като през 2019 година,  след мащабна инициатива за въвеждане на приложението SmartAd, организацията получи финансиране за реализирането на програмата Родители+. Програмата Родители+ се реализира във време, в което страната е засегната от пандемична заплаха – развитието на COVID-19.

Програмата Родители+ има за цел:

• да подкрепи родни семейства с инвестиция в техния родителски капацитет,

• да повиши уменията им да се грижат за децата си,

• да демонстрира добър модел на взаимодействие между приемните родители и родните семейства.

Основна цел на инициативата е да предотврати раздялата между деца и семейства, като подкрепи родителите добре да се грижат за децата си

Ключови приоритети на програмата Родители+

• Да развие партньорска мрежа от приемни родители, които да подкрепят родни семейства в затрудено финансово положение;

• Да инвестира знания, умения и компетенции за добра грижа;

• Да намали възможностите и рисковете от насилие и злоупотреба с деца, поради неумение за добра грижа;

• Да създаде отношения между приемните родители и доставчиците на социални услуги в общността, както и системата за закрила на детето, с ясното разбиране, че детето е ценност и родителството има нужда от подкрепа.

Основен ресурс на програмата

Основният ресурс на програмата са приемните родители, които са „родители+“. Тяхната професионална подготовка като приемни родители е гаранция, че те имат компетенциите и уменията да разпознават симптомите на недобра грижа, както и уменията да обучават и развиват семейства, при които има опасност да настъпи раздяла между децата и родителите. В реализацията на програмата са включени 14 приемни родители от 14 региона на страната, които предоставят услуги по подкрепа на семействата, за да се подобри грижата за децата им. За да се отговори на изискванията на държавата, Националната асоциация за приемна грижа е регистрирана като доставчик на социални услуги – Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в риск (лиценз 01686-0001 от 30.08.2019 г.).

Лицензиране на социалните сътрудници

За да се отговори на изискванията за пряка социална работа със семейства в риск, 14-те социални приемни родители имат професионална квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“ 7620201 „Социална работа с деца и семейства в риск“).  Приемните родители, в ролята на сътрудници социални дейности, участват в изпълнението на различни социални дейности, информират, проучват, подпомагат планирането на мерки и дейности, подпомагат извършването на социална работа, включително мобилна, познават и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в сферата на социалното подпомагане, закрилата на детето. Дейностите, които извършват социалните сътрудници, са насочени към подпомагане на биологичните родители осигуряване на правата и при предоставянето на социални услуги: информиране, консултиране и посредничество.

Услуги, предоставяни на семействата в риск:

Информиране

• За правата в здравната, социалната, образователната система

• За възможностите за трудова адаптация и реализация

Консултиране

• Разпознаване на потребностите на децата

• Търсене на подкрепа и мобилизиране на такава в общността

Посредничество

• Представяне пред институции и търсене на подкрепа

Обучение

• Социални умения

• Умения за грижа за децата (практически умения)

Ключови услуги, предоставяни по програмата

Формиране и развитие на родителски умения

Услугата е насочена към бъдещи родители, родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. Целта на услугата е да формират родителски умения, да се работи за изграждане на връзката родител-дете, повишаване на самочувствието на родителите и оказване на подкрепа. В програмата се подкрепят бременни майки, бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 години, родители, които неглижират децата си. В рамките на програмата се предоставя индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца в риск.

Семейно консултиране и подкрепа

Услугата се предлага с цел разширяване на възможностите за социално включване на родители, чрез развиване на социални умения – общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителстване; улесняване на достъпа на родителите до различни услуги и институции; повишаване на мотивацията относно семейно планиране чрез предоставяне на информация за репродуктивно здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести; преодоляване на неглижирането и насилието над деца. Целта на програмата е да подкрепи семействата в отглеждането на децата им, да преодолее семейните затруднения и да развие умения и ресурси за пълноценна социална интеграция и реализация. В рамките на програмата се работи индивидуално с родителите.

Партньорството на НАПГ с A1

А1 е дългогодишен партньор на НАПГ. От началото на партньорството до момента компанията е инвестирала и подпомогнала под различни форми на финансиране приемната грижа у нас с над 300 000 лева. Телекомът подкрепя провеждането на ежегоден национален лагер за приемни деца, осигурява ученически пособия за учениците от приемни семейства, а по-големите от тях получават кариерно консултиране за младежи. През последните години бяха организирани специални вечери за абитуриентите от приемни семейства, а също и проучвания, които показват, че подкрепата за приемната грижа у нас се увеличава.