Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) намира за навременно разписването и въвеждането на образователни стандарти за професията „приемен родител“. Както е известно, професията е вписана в Националния класификатор на длъжностите и професиите в България.

При въвеждането на образователните стандарти за професията „приемен родител“ е важно Националната агенция за професионално образование и обучение да съобрази следните принципи:

  1. Необходимо е въвеждането на обучение на приемните родители, основано на компетенциите. За упражнавянето на професията „приемен родител“ обучаемите трябва да притежават компетенции, свързани с отглеждането и закрилата на детето,  осигуряването на връзката между потребностите на детето и възрастта му, осигуряването на отношения между детето и родното му семейство, подкрепата на детето да създава безопасни и развиващи отношения за цял живот, както и компетенции за работа като член на екип от професионалисти. (По програма ПРАЙД, CWLA). Подходът, базиран на компетенции, гарантира, че могат да се опишат поведения, които се демонстрират от професионалистите, което ще направи по-лесно и обучението.
  2. Необходимо е обучението да се преминава от лица, навършили 18 години, завършили поне 10 клас.
  3. Необходимо е обучението и подготовката на обучаемите да е насочено пряко към развиване на чувствителност за най-добрия интерес на детето, като не се поставя фокус само и основно върху покриването на базовите и физическите потребности на детето.

Националната асоциация за приемна грижа вярва, че въвеждането на обучение по професията „приемен родител“ ще стандартизира подготовката на приемните родители, като ще гарантира качество на обучението и национално признаване на уменията през системата за формално образование и обучение.

При въвеждането на професията „Приемен родител“ може да се срещнат следните проблеми:

  1. Доставчиците, които осигуряват обучението по професията „Приемен родител“ не притежаван лицензи за професионално образование. Това може да създаде двоен режим на обучението на кандидатите за приемни родители – от една страна това ще са доставчиците, от друга – лицензираните обучителни организации. Необходимо е да се въведе режим, при който обученията, извършвани от доставчици, да се случват в партньорство с лицензирани доставчици, за да може документите за професията да са легални, а качеството на обучението да отговаря на държавните изисквания.
  2. Налице е проблем с приемните родители, които са завършили обучение от 60 часа, преди въвеждането на държавните образователни изисквания. За да се стандартизира процеса, НАПГ предлага да се създаде организация от страна на доставчиците за получаване на удостоверение за част от професията на одобрените и назначени приемни родители.

Националната асоциация за приемна грижа е на разположение за участие в работна група за финализиране на ДОИ.

Оригинален текст на становището