Скъпи ученици, 

Националната асоциация за приемна грижа обявява конкурс за стипендианти – ученици, които живеят в приемни семейства и се обучават в 7., 8., 9., и 10 клас в държавни общообразователни училища или професионални гимназии.

Инициативата „Продължи“ се провежда за седми път. Стипендията в размер на 50 лева месечно до края на втория учебен срок се изплаща по банков път.

Ето и условията за кандидат-стипендиантите:

  • Да са настанени в приемни семейства. С предимство ще се класират ученици, настанени в приемни семейства – членове на Националната асоциация за приемна грижа, които членуват в организацията към 30.01.2022 г. и са платили членския си внос за 2021 г.
  • Да се обучават в редовна форма на обучение в 7., 8., 9., 10. клас в общообразователни училища или професионални гимназии към 07.02.2022 г.
  • Да имат минимален среден успех за първия учебен срок на учебната 2021/2022 г. – Много добър (4.50).
  • Да имат до 5 (пет неизвинени отсъствия) за първия срок на учебната 2021/2022 г.

Документи за кандидатстване:

  1. Удостоверение от Областния екип по приемна грижа или Отдел „Закрила на детето към ДСП за това, че ученикът е настанен в приемно семейство;
  2. Удостоверение от училището, че ученикът е записан в редовна форма на обучение в 7., 8., 9., 10. клас, в която се посочва средният успех за учебната 2021/2022 г., както и броят на неизвинените отсъствия;
  3. Препоръка от учител/специалист за постиженията на детето, неговите силни страни или друго по преценка на препоръчващия;
  4. Съчинение, подготвено от кандидата за стипендия, с обем до 2 страници на тема „Силата на грижата и доброто в моя живот“;
  5. Дипломите, грамотите, сертификатите носят допълнително предимство.
Срок за кандидатстване: 19.00 часа на 14.03.2022 г.