Националната асоциация за приемна грижа ще излъчи свои представители за регионалните комисии за оценка на приемните семейства

На 10 септември 2012 г. Управителният съвет на Националната асоциация за приемна грижа проведе среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателя на Агенцията за социално подпомагане, Калин Каменов – председател на Държавната агенция за закрила на детето и Елена Кременлиева от МТСП. От страна на асоциацията участваха председателят Мирослав Долапчиев и членовете на УС Венета Дилова, Илия Илиев, Мария Благоева, Светлозар Георгиев и Александър Миланов.

По най-важния въпрос, който интересува приемните родители в последно време  – за договорите.

Новите договори ще бъдат за предоставяне на услуга. МТСП очаква приемните родители да станат самоосигуряващи се лица. Приемните родители, които са на трудови договори, остават на трудовите договори до изтичането им. Новото настаняване ще бъде с нов договор – но този път приемният родител ще е самоосигуряващо се лице.  Очакваме методологията на Агенцията за социално подпомагане, за да видим повече конкретика по отношение на сключването на договора, начините на плащане и др. Асоциацията постави въпроса, че много приемни родители няма да имат възможността да изпълняват ангажиментите си сами да внасят декларации и осигуровки и настояхме да се намери начин да се улеснят приемните родители. МТСП ще представи на асоцията проекта на договор, който ще се сключва с новите приемни родители. Когато го имаме, ще го съгласуваме с юристи и ще ви разпространим информация.

По отношение на доставчиците на приемната грижа – до изтичането на проекта „И аз имам семейство“ доставчици на приемната грижа ще бъдат ОСНОВНО социалните служби (дирекции „Социално подпомагане“) и общините. За тях са осигурени пари от Европейския съюз. Очаква се през 2014 г. да има единен финансов стандарт, който да определя колко струва дете в приемно семейство и парите да се делегират от бюджета на общините, а оттам – на всеки доставчик. Разбира се, ако има неправителствена организация, която си осигури пари и да наема приемни родители – няма проблем да сключват договори с приемни родители. Няма да има пречка, обаче, договорът да е с един доставчик, а подкрепата да се получава от друг – например, неправителствена организация.

Основните ангажименти, които пое заместник-министър Валентина Симеонова са следните:

  • Да се стимулира настаняването на повече от едно дете в приемното семейство.
  • Да се проучат проблемите с настаняването, за да се избегнат практиките, които се наблюдават у нас приемни родители да остават без настанени дълго време.
  • Да се проучат проблемите с дългото напасване, за да се избегнат проблемите, при които приемни родители се напасват с деца повече от 1 месец.
  • Да се разработи ясна, правилна и всеобхватна методология за обучение на приемните родители, която да гарантира пълноценна подготовка на приемните родители (особено тези, които се профилират).

Ръководството на МТСП и АСП поеха ангажимент да:

  • Предоставят на асоциацията две методики – тази за приемната грижа, както и тази за работата на местните комисии за оценка на приемните родители. Асоциацията има задача да прегледа правилата и да даде своите коментари.
  • Представители на Националната асоциация за приемна грижа да участват в местната комисия, която участва в оценката на приемни родители на местно ниво.

По отношение на исканията на Националната асоциация за приемна грижа за това да се работи за създаването на единен стандарт, който да определя колко струва едно дете в приемно семейство и тази сума да се дава на доставчика на услугата, Валентина Симеонова заяви, че по такъв се работи и асоциацията ще участва в дебата по него.

Валентина Симеонова обеща да се работи по предложението да се създадат условия държавните служители да стават приемни родители. Според действащото законодателство полицаи, чиновници, съдии не могат да сключат друг договор, освен основния си.

По отношение на професионализацията на приемната грижа получихме уверение, че ще започне процес по специализация на приемните родители – да се специализират приемни родители за бебета, деца с поведенчески проблеми, с увреждания и др. В тази връзка се роди предложение в търговете за обучения на новите приемни родители по проекта на АСП „И аз имам семейство“, да се включи изискване в обучителния екип да има и приемни родители.