Националната асоциация за приемна грижа проведе среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

По време на срещата председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев, който е действащ приемен родител, приоритетно постави въпроса с подобряването на диалога между приемните родители и държавните социални служби. В рамките на диалога Мирослав Долапчиев посочи, че все по-често в страната се наблюдават случаи, в които към приемните родители се подхожда авторитарно и административно, нормите се прилагат в пълната им тежест, като отсъства грижа и подкрепа към приемните родители от страна на социалните им работници. Като пример, Мирослав Долапчиев посочи указание на Държавната агенция за закрила на детето към директор на социална служба в страната, в което се нарежда да се гарантират подкрепящи услуги за приемните родители на територията на община, в която приемна грижа има повече от три години.

Като втори сериозен проблем Мирослав Долапчиев посочи масовата практика в страната деца да се вписват в регистри за осиновяване или да се връщат в родните им семейства, без да се преследва най-добрия интерес на детето. НАПГ е сигнализирала МТСП и ДАЗД за няколко такива случаи, в които децата се извеждат от приемни семейства и се връщат в среда, която не е готова да отговори на потребностите им.

Председателят на Националната асоциация за приемна грижа посочи още, че в страната масово се одобряват приемни родители, като с тази стъпка се увеличава броя на утвърдените приемни семейства, но в много от тях не се настаняват деца. Причината от една страна е, че доставчиците на услугата и комисиите по приемна грижа не представят ясна и конкретна информация на обществеността за това от какви приемни семейства има нужда на регионално ниво, както и какви са децата, които се нуждаят от приемна грижа в конкретните области. От друга страна, не се работи и за преосмисляне на мотивацията на приемните родители и информирането им да поемат грижи за различно дете от това, за което те са заявили профил при кандидатстването.

Националната асоциация за приемна грижа приветсва искането на значителни групи от приемни родители да се гарантира възможността да сключват трудов договор с доставчиците на услугата „приемна грижа“. За асоциацията е ясно, че нормативната уредба към момента е гъвкава – тя задължава доставчиците да сключват договори за професионална приемна грижа, като не определя вида на договора. За да се гарантира възможността приемните родители да сключват трудови договори и по този начин да ползват обезщетения при прекратяване на договора, както и обезщетения при заболяване, асоциацията предлага да се въведе промяна в нормативната база, чрез която приемните родители да могат да сключват трудов договор за надомна работа. При този тип трудов договор приемните родители ще могат да предоставят услуга на работодателя си (социалната служба, неправителствена организация, общината и др.). Съдържанието на трудови договор отговаря на съдържанието на останалите трудови договори, като в него се записва още редът за възлагане и отчитане на работата, консумативните разходи за работното място и заплащането им (например, работодателят може ли и как да покрива разходи за електроенергия, отопление) и др.

При хипотезата за сключване на трудов договор за надомна работа, приемните родители ще са длъжни да осигуряват достъп на работодателя и контролните органи до дома си, който е и работно място. Приемните родители, които ще извършват надомна работа, сами ще могат да определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. При сключването на трудов договор за надомна работа приемните родители нямат право да полагат извънреден труд, както и да подписват клаузи за ненормирано работно време.

Националната асоциация за приемна грижа предложи на социалното министерство да се подписват трудови договори за предоставяне на услугата „приемна грижа“ в дома на приемния родител, при условие, че се върви към професионализация на приемната грижа.

Асоциацията предлага трудови договори да сключват само приемни родители, които са преминали през задължително обучение за професията „приемен родител“ в размер на 660 часа или притежават висше образование в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Трудов договор да могат да сключват и гражданите, които са одобрени от комисиите по приемна грижа, но имат и професионална квалификация по професиите „сътрудник социални дейности“, „помощник – възпитател“. По този начин приемните родители ще са равнопоставени с всички останали граждани, които упражняват дадена професия – предоставят професионални и лични качества и знания на работодателя си и получават устойчиво работно място.

Националната асациация за приемна грижа предлага още две изисквания за приемните родители, които искат да сключат трудов договор.

Първо. Да отпадне профилирането на приемните родители, които искат да работят на трудов договор. Работодателят трябва да има право да възложи на приемния родител да се грижи за различно от предпочитаното от приемния родител дете, като гарантира на приемния родител обучение и допълнителна квалификация в зависимост от потребностите на детето. Това предполага социалните работници и оценяващите да проучват внимателно мотивацията на приемните родители и готовността им да се грижат за различни типове деца в риск.

Второ. Приемни родители, които са навършили пенсионна възраст или са пенсионери в следствие на заболяване, да нямат възможност да сключват трудов договор.

Освен това, Националната асоциация за приемна грижа предлага и промяна във възнаграждението на приемните родители на трудов договор и на тези, които са на граждански договор.

Приемните родители, които са на трудов договор, да получават по-високо възнаграждение от тези, които са на граждански договор.

Приемните родители, които останат на граждански договори, да получават по-ниско възнаграждение от тези, които са на трудов договор, предлага Националната асоциация за приемна грижа. По този начин те ще имат възможността да сключват и трудови договори, както и да се реализират на пазара на труда, като продължат да упражняват гражданската си професия.

Националната асоциация за приемна грижа повдигна и въпроса за наличие на дискриминация върху семейните двойки, които се одобряват заедно да бъдат приемни родители. Според сега действащото законодателство, приемните родители в брак не могат да сключват по отделно граждански договори за приемен родител. Двойките, които живеят без брак, имат това право. Националната асоциация за приемна грижа предлага режимът да се уеднакви, като се прилагат по-строги мерки за проучването на мотивацията на двамата родители и по този начин да се избегнат практики за източване на средства.