Категория:

Националната асоциация за приемна грижа получи отговор от Министерството на труда и социалната политика на свое писмо, в което прави предложения за новата методика за приемна грижа. Ето и кратко представяне на исканията на асоциацията, отговора на МТСП, а на места и последващи коментари от НАПГ.

Искане на НАПГ: Срещите за напасване между детето и приемното семейство да са в брой, а не в седмици, за да се улесни процеса по напасване и да се съкрати времетраенето, като режимът да се приравни на този, свързан с осиновяването, където срещите са в брой, а не в седмици.

Отговор на МТСП: В планираните промени на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняването на деца в тях, планираният период за опознаване между приемното семейство и детето ще продължава до 6 седмици, като се премахва минималният срок от 4 седмици. По този начин се цели, в случаите на настаняване на деца в ранна възраст и при които не се налага дълъг период на адаптация, те да бъдат настанявани своевременно. В тази връзка процесът на опознаване между детето и приемното семейство следва да е съобразен преди всичко с индивидуалните потребности на детето и по този начин не може да се определи колко точно срещи са нужни, тъй като всеки случай е различен.

Коментар на НАПГ: Скъпи кандидат-приемни родители, ползвайте тази информация, когато тече процесът на напасване и при възможност се позовавайте на този отговор. Социалните работници често влизат във функцията на чиновници и следват много чинно разписаните в нормативните актове разпоредби, като понякога това не е в интерес на децата, а в интерес на системата.

 

Искане на НАПГ: Първото искане на НАПГ е при срещите между детето и кандидатите за осиновители, да присъстват и приемните родители. Аргументът ни е, че до първите срещи между осиновителите от чужбина и детето, приемните родители са най-важните хора за детето. Това е важно и заради факта, че срещите с международните кандидати за осиновители са в пет работни дни, а след приключването им, детето остава да живее в дома на приемните родители поне още месец – два.

Отговор на МТСП: В своя отговор, МТСП посочва, че в новия стандарт 14 в методиката по приемна грижа е предвидено на срещите между осиновяващите и приемното дете присъстват освен социалните работници и по преценка на екипа – приемните родители.

Коментар на НАПГ: Това либерализиране на възможността приемните родители да присъстват или не на срещите с осиновителите, като това да се решава от екип, е притеснително за Националната асоциация за приемна грижа. Като вярваме, че осиновяването е тайна и като знаем, че в тези срещи трябва да се създаде емоционален контакт между осиновителите и децата, ние вярваме,че в процеса е задължително да участва и приемния родител, който може да е проводник на идеята за осиновяването, а и да е гарант за ефекта от срещите. Осиновителите и приемните родители трябва да работят в екип за плавното преминаване от приемното семейство в осиновителното. При отсъствие от тези срещи, приемните родители ще получават административни разпореждания как да комуникират с детето и каква информация да му дават, без да участват пряко.

Искане на НАПГ: Двамата приемни родители в брак да имат възможност да сключват по отделно граждански договори за услугата „приемна грижа“, както е позволено на съжителстващите без брак. Според Националната асоциация за приемна грижа, при така определените условия се създава явна дискриминация на приемните родители, които са в брак. Това ще влоши качеството на приемната грижа и ще създаде напрежение. Настояваме да има единна норма по този въпрос, а не решаването му да се оставя в ръцете на Регионалните комисии по приемна грижа, защото тяхното решение може да бъде атакувано в съда.

Отговор на МТСП: В своя отговор МТСП отбелязва, че съгласно правната уредба, приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане. Философията на тази норма се състои в това, че единият съпруг, като част от приемното семейство,  следва да се подкрепят в грижите по отглеждането и възпитанието на детето.  В нормативната база е отчетен факта, че за да бъде родител, един човек не винаги е свързано с това да бъде в семейни отношения с друг.

Коментар на НАПГ: Националната асоциация за приемна грижа прави уточнение, че не настоява за еднакъв режим за двамата родители в брак и правото им да сключват договори за професионална приемна грижа самоцелно. В същото време, НАПГ съзнава и възможностите за злоупотреба при единно прилагане на режима за всички приемни родители. От друга страна, обаче, е налице пряка дискриминация към двойката в брак, когато и двамата са одобрени за приемни родители, а не само единият от брачната двойка. Налице е практика, при която в съвместното съжителство на двама без брак, когато и двамата кандидатстват „по отделно“ и всеки „поотделно“ е одобрен, да се сключва втори граждански договор. В този ред на мисли, за да се намери баланс, е добре да се помисли вариант, при който да се разреши на всеки от двамата съвместно съжителство или брак, да сключват граждански договори, тогава, когато в приемното семейство се настаняват три или повече деца или повече от едно дете с увреждания.

Искане на НАПГ: Доброволните приемни родители да имат право да извършват заместваща приемна грижа или спешна приемна грижа и да сключват договори за това. Новата методика продължава да не дава тази възможност, което дискриминира доброволните приемни родители, още повече, че те са преминали същото обучение и изпълняват същите функции.

Отговор на МТСП: Няма пречка доброволни приемни родители да изпълняват заместваща или спешна приемна грижа. Ако доброволното приемно семейство има възможност и желание да поеме спешно настаняване или заместваща грижа на дете,, то няма пречка това да се случи, стига доброволното приемно семейство да е преминало обучението и по допълнителните модули, тъй като често това са деца с емоционални и поведенчески проблеми.

Искане на НАПГ: Да се гарантира предоставянето на пълен обем от данни за детето за здравния му статус преди или непросредствено след настаняването му в приемно семейство. Практиката ни сблъсква със случаи, в които в приемни семейства се настаняват деца без ясни диагнози или информация за здравния им статус. Това поставя приемните родители в сложната ситуация да осигуряват качествена грижа за детето при неизяснените здравни факти.

Отговор на МТСП: Опознаването включва и предоставянето на информация за здравословното състояние на приемното дете. Здравният статус се предоставя от личния лекар на детето, поради което е възможно при недостатъчно добра медицинска история на детето, при отделни случаи да се предоставят неизяснени факти за детето. Гаранция за достоверността на информацията са медицинските документи, които са издадени в срок и носят подписа на медицинското лице.

Коментар на НАПГ: С отговора, даден от МТСП, не се създава увереност в членовете на асоциацията за това, че за здравния статус на приемните деца  ще се  предоставя качествена и навременна информация. Не е ясна и отговорността, която носят медицинските лица и социалните работници, ако не информират коректно приемните родитери за реалното моментно състояние на приемните деца.

Искане на НАПГ:  Да се включи и действащ приемен родител в обученията на кандидатите за приемни родители. По този начин в методиката ще се гарантира по-качественото обучение на кандидатите и възможността за пряк контакт с приемни родители.

Отговор на МТСП: Обученията се организират от доставчиците на социални услуги. В програмата за обучение на кандидатите за обучение и кандидатите за приемно семейство, актуализирана на на 23.04.2013 г., не са изрично разписани специалистите, които провеждат обучението на кандидат-приемните родители. По този начин се предоставя възможност на лицензираните обучаващи организации да преценят целесъобразното включване на приемни родители в обученията.

 

Вижте оригиналния отговор на МТСП по-долу.

Отговор на МТСП