Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015″ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на националния екип за управление на проекта. От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (1524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна грижа“ на територията на 82-те общини партньори по проекта.

Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта, са 1493. През първия месец на т.г. през услугата са пребивавали 1546 деца, тъй като са отчетени и случаи на прекратено настаняване, като непосредствено е последвало ново настаняване. Тези случаи са на деца от биологичното семейство, семейство на роднини или близки, друго приемно семейство – общо 1117 деца, от специализирани институции – 262, от социални услуги – 167.

Акцент в проекта „Приеми ме 2015“ е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой.

Националната асоциация за приемна грижа участва в управлението на проекта чрез участието в Консултативния експертен съвет по проекта.