От 1 януари 2024 г., с увеличението на минималната работна заплата, се увеличава и месечното възнаграждение на приемните родители, както следва:
  • за 1 настанено дете – 1399,50 лева;
  • за 2 настанени деца – 1492,80 лева;
  • за 3 или повече настанени деца – 1586,10 лева
С увеличението на линията на бедността се увеличава и издръжката на децата, настанени в приемни семейства:
  • за деца до 3 години – 578,60 лева;
  • за деца от 3 до 14 години – 526,00 лева;
  • за деца от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 578,60 лева.
Увеличава се и размерът на еднократната помощ за деца, настанени в приемни семейства, която може да се предоставя до шест пъти в годината. Еднократна помощ е помощ, различна от месечната, и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Общият размер на еднократната помощ за годината през 2024 година е в размер до 1052 лева. Еднократната помощ се предоставя в пари.
Националната асоциация за приемна грижа приветства усилията на Министерство на труда и социалната политика за повишаване на доходите на приемните родители, както и на издръжката на децата, но напомня, че остава нерешен въпросът със социалната сигурност на приемните родители, които продължават да полагат труд по т.нар. „граждански договори“, което ограничава много техните социални и осигурителни права.
По тази причина приемни родители развиват заболявания или остават за дълъг период без настанени деца и нямат никаква възможност да се възползват от механизмите за социална защита – ТЕЛК, болнични, обезщетения за майчинство и др.
Напомняме, че това е нерешен въпрос, който се отразяа върху мотивацията на много приемни родители да останат такива или да се присъединят към приемната грижа у нас.