Категория:

По данни на Държавната агенция за закрила на детето, към края на януари 2014 година в домове за деца, лишени от родителска грижа за деца от 3 до 18 години са настанени 1780  деца.  От тях 254 са на възраст от 3 до 6 години, а 1526 са на възраст между 7 и 18 години.  В домове за бебета (домове за медико-социални грижи) са настанени 1183 новородени, бебета и деца до 3 години. В домове за деца с умствена изостаналост живеят 1085 деца, в домове за деца с физически увреждания – 41 деца, а в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища живеят 97 деца.

Две от 1000 деца в България са отделени от родителите си и живеят в социални домове. 4 от 1000 бебета прекарват част от най-ранното си детство в домове за бебета.