Политика за защита и поверителност на личните данни, събирани и обработвани от сдружение “Национална асоциация за приемна грижа”

В сила от 20.05.2018 г.

Политиката за защита и поверителността личните данни Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа” цели да информира физическите лица за:

  • категориите данни, които се събират за тях;
  • принципите на обработване на личните данни;
  • целите на обработване на личните данни;
  • срокът, за който се съхраняват данните;
  • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставяне на данни;
  • процедурата по даване и оттегляне на съгласие за обработка на данни;
  • права във връзка с обработваните лични данни;
  • процедурата относно упражняване правото на достъп на физическото лице до неговите данни.

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са приети от Управителния съвет в съответствие с чл. 101, ал. 1, изр. второ, чл. 101, ал. 6, изр. второ и чл. 102, ал. 1, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Оценка на риска съгласно Закона за мерките за изпиране на пари

Оценката на риска като задължено лице по ЗМИП е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска по чл. 95, ал. 1 от ЗМИП (НОР), както и резултатите от наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия по чл. 95, ал. 2 от ЗМИП.

Годишни доклади за дейността на НАПГ

Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Годишният доклад и финансовият отчет са публикувани по партидата на сдружението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.