Книжката е предназначена за пряка работа с децата, настанени в приемни семейства. Тя помага на приемните родители или специалистите, които са ангажирани с работата […]
Според Методиката за приложението на услугата „приемна грижа“ задължение на социалните служби е да осъществяват периодично наблюдение върху настаняванията на деца в приемни семейства и контрол […]