За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение […]
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за деца настанени за отглеждане в приемно семейство […]
Еднократната целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от […]
Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се подпомагат на самостоятелно правно основание по Закона за социално подпомагане и […]
Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за […]
Месечна помощ за отглеждане на дете до една година в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България, се предоставя в пари и/или […]
Всяка община определя със своя наредба и облекченията за паркиране. Според населеното място приемните родители могат да проверят в съответната община дали имат право на […]
Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26 […]
Приемните родители на деца с увреждания с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане са освободени от винетна такса за един […]
Освобождаване от такси (за изпити и семестриални такси) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си. Таксите за обучение в държавните висши училища и […]