Договор между социалната служба, като доставчик, и приемното семейство (чл. 31, ал. 4 от ЗЗД)


Договорът е за професионално приемно семейство, което получава възнаграждение. По сега действащата практика това са приемни семейства, които са сключили договор със сегашните дирекции "Социално подпомагане" и преди промяната са били на трудови договори.
Очаква се това да е договорът, който да се сключва между приемните родители и социалните служби по места, когато службите са доставчици на услугата "приемна грижа".
Този договор се случва на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето, който гласи:

Чл. 31, ал. 4 Приемното семейство може да бъде и професионално, като в този случай то трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане на деца, придобита по реда на наредбата по ал. 6, и да сключи договор с доставчик на социална услуга "приемна грижа".
В договорът се отразява записаното в чл. 57а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, който гласи:
"Договорът по чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето се сключва между доставчик на социалната услуга "приемна грижа" по чл. 34а, ал. 4 от Закона за закрила на детето и утвърденото професионално приемно семейство преди настаняването на дете в семейството.
(2) Договорът по ал. 1 задължително урежда:
1. предмета на договора;
2. правата и задълженията на страните;
3. размера на възнаграждението на приемното семейство и начина на плащане;
4. срока за изпълнение на договора;
5. отговорността при неизпълнение;
6. условията и реда за промяна и прекратяване на договора.
(3) В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, договорът по ал. 1 се сключва само с единия от тях."
Нагоре +

Още Нормативни документи