Устав на Националната асоциация за приемна грижа

В сила от 17 юни 2019 г.


Уставът е основният документ на Националната асоциация за приемна грижа. Той определя организационната и управленческата структура на сдружението.


Политика за защита и поверителност на личните данни, събирани и обработвани от сдружение “Национална асоциация за приемна грижа”

В сила от 20.05.2018 г.


Политиката за защита и поверителността личните данни Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа” цели да информира физическите лица за:

  • категориите данни, които се събират за тях;
  • принципите на обработване на личните данни;
  • целите на обработване на личните данни;
  • срокът, за който се съхраняват данните;
  • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставяне на данни;
  • процедурата по даване и оттегляне на съгласие за обработка на данни;
  • права във връзка с обработваните лични данни;
  • процедурата относно упражняване правото на достъп на физическото лице до неговите данни.


Учредителен протокол


Протокол, с който се учредява Националната асоциация за приемна грижа. Това е първият документ, който декларира волята на приемните родители да учредят асоциацията.


Правила за извършване на обществено полезна дейност


Правилата уреждат редът, по който се осъществява обществено полезната дейност на сдружение НАПГ и се определят правилата за набиране и разходване на средствата и имуществото й.


Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма


Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са приети от Управителния съвет в съответствие с чл. 101, ал. 1, изр. второ, чл. 101, ал. 6, изр. второ и чл. 102, ал. 1, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

 


Оценка на риска съгласно Закона за мерките за изпиране на пари


Оценката на риска като задължено лице по ЗМИП е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска по чл. 95, ал. 1 от ЗМИП (НОР), както и резултатите от наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия по чл. 95, ал. 2 от ЗМИП.


Годишен доклад за 2020 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2020 г.

Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за юридическите лица с несторанска цел Годишният доклад и финансовият отчет са публикувани по партидата на сдружението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

БУЛСТАТ: 175881653


Годишен доклад за 2019 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2019 г.

Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за юридическите лица с несторанска цел Годишният доклад и финансовият отчет са публикувани по партидата на сдружението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

БУЛСТАТ: 175881653


Годишен доклад за 2018 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2018 г.

Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за юридическите лица с несторанска цел Годишният доклад и финансовият отчет са публикувани по партидата на сдружението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

БУЛСТАТ: 175881653

 


Годишен доклад за 2016 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2016 г.


Годишен доклад за 2015 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2015 г.

 


Годишен отчет за 2014 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите постижения през 2014 г.


Годишен отчет за 2013 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите скромни постижения през 2013 г.


Годишен отчет за 2012 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за постиженията през 2012 г.


Годишен отчет за 2011 г.


Годишният отчет на Националната асоциация за приемна грижа разказва за нашите скромни постижения през 2011 г.


Годишен отчет за 2010 г.


Годишният отчет на организацията представя дейностите от първата година на съществуването на Националната асоциация за приемна грижа.Нагоре +