Приемни родители и социални работници от цялата страна участваха в Националната годишна среща по приемна грижа, посветена на грижите за „трудни деца“. Срещата се проведе в гр. София, а обучители в рамките на събитието бяха експертите от сдружение „Дете и пространство“ – д-р Весела Банова и нейният екип. Събитието се проведе с подкрепата на А1 България след двугодишно прекъсване заради пандемията и беше открито от председателя на НАПГ Мирослав Долапчиев.

Теоретичната част на конференцията бе посветена на разбирането на децата, техните особености и житейски затруднения, както и ролята на приемните родители в предлагането на емоционална грижа и гарантирането на сигурната среда за отглеждането на тези деца. Бяха обсъждани въпроси, свързани с агресията и насилието, поведението на тийнейджърите, психичното страдание при децата в приемни семейства и др. В рамките на работата по групи бяха обсъждани конкретни случаи от практиката на приемните родители и социалните работници. Експертите на „Дете и пространство представиха различни казуси и видеа, които да допълнят знанията на приемните родители и специалистите за развитието на децата и преживяванията в различни ситуации.

В последния конферентен ден се проведе среща с представител на АСП, с когото приемните родители обсъдиха предизвикателствата, с които се сблъскват, грижейки се за изоставени деца. Бяха поставени въпросите за трудовите договори и социалната сигурност на приемните родители, за заместващата грижа и помощта за издръжка на децата, както и за комуникацията и координацията при работата по случаи със социалните работници.

От представянето стана ясно, че срокът на действие на проекта „Приеми ме 2015“ е удължен до края на 2023 г. Приоритетна задача за срока на удължаване на проекта през 2023 г. е изготвянето на предложения за промени съгласно действащия Закон за социалните услуги в два важни документа: Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“. Работна група на Министерството на труда и социалната политика с участието на експерти и специалисти, включително и от Националната асоциация за приемна грижа, ще изготви съответните нормативни промени, които имат за цел утвърждаването на стандарт за финансиране на социалната услуга „приемна грижа“ като делегирана от държавата дейност от 2024 г.