Ние:
 

 • Насърчаваме приемната грижа и приемното родителство в Република България;
 • Подобряваме живота и грижите за децата чрез приемната грижа и повишаваме нейното качество;
 • Утвърждаваме приемната грижа като високохуманна дейност и прилагаме стандарти;
 • Превръщаме приемната грижа в привлекателна и желана дейност;
 • Подпомагаме приемните родители, които членуват в нашата организация, за да защитим общите им интереси и при разрешаването на специфични проблеми, които имат грижата за децата, настанени при тях.

 

Как правим това:


 • Организираме и провеждаме конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, обучения и онлайн прояви в България и в чужбина;
 • Установяваме и поддържаме сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина и особено с Международната организация за приемна грижа (IFCO);
 • Осъществяваме изследвания от научно и практическо естество върху проблеми, които представляват интерес за членовете на Асоциацията;
 • Разясняваме пред обществото задачите на приемната грижа за деца и ползите от нея;
 • Участваме в национални и международни програми и проекти, свързани с целите на Асоциацията;
 • Осъществяваме контакти със сродни организации в страната и чужбина.

 

Нашата основна цел е да подкрепим и да развиваме приемната грижа у нас като помагаме приемните родители, държавните институции и всеки, който подкрепя мисията ни, заедно да бъдем отговорни към децата в риск от изоставяне в социалните домове в България!


Нагоре +