Заявлението за членство може да се попълни  онлайн или на хартиен носител, като бланка със заявление може да се получи от координаторите на Националната асоциация за приемна грижа. След одобрението на Вашето заявление, ще получите електронно писмо, а името Ви ще бъде вписано в секцията  ЧЛЕНОВЕ, в зависимост от областта, в която се намирате.

Членството в асоциацията е пълноправно, почетно и членство на поддръжник.

Пълноправни членове

Пълноправен член на асоциацията може да бъде всяко физическо лице – утвърден приемен родител, което споделя целите на сдружението. Пълноправни членове могат да бъдат и членове със статут на поддръжници, които имат принос към развитието на сдружението, а промяната на членския им статут става с решение на Управителния съвет. Поддръжниците, които придобият правото на пълноправно членство ползват всички права и задължения пълноправните членове.

Пълноправните членове на асоциацията имат право да гласуват в Общото събрание, да бъдат информирани за дейността на асоциацията и да бъдат избирани в органите й, да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на асоциацията.

Пълноправните членове на асоциацията за длъжни да заплащат годишен членски внос в размер от 12.00 лева.

Нашата банкова сметка е: БАНКА ДСК – ЕАД; IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41; BIC: STSABGSF

Поддръжници

Член със статут на поддръжник е всеки гражданин, експерт, осиновител, социален работник, специалист по приемна грижа, както и всеки друг гражданин, който не е утвърден приемен родител, но споделя целите на сдружението.

Пълноправни членове, които са прекратили дейността си като приемни родители или са заличени от Комисия по приемна грижа получават статут на членове – поддръжници след решение на Управителния съвет. Това не важи за лица, които сериозно увреждат престижа на приемната грижа; срещу които има образувани досъдебни производства за престъпления срещу личността или са обект на наказателни производства, които се изключват.

Членството на поддръжник дава право на носителя му да участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, като такъв член не дължи заплащане на членски внос и не може да бъде избиран в органите на асоциацията. Членовете със статут на поддръжници имат право да бъдат информирани за дейността на асоциацията и да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на асоциацията по ред, опреден от Управителния съвет.

Почетно членство

За съществен принос при постигане целите на асоциацията, както и за други заслуги към организацията, включително за повишаване на нейния престиж, по решение на Управителния съвет може да бъде дадено почетно членство. Почетен член може да бъде само физическо лице. Почетният член може да взима участие в Общото събрание с право на съвещателен глас. Почетния член не може да бъде избиран в органите на асоциацията.

Прекратяване на членството

Членството се прекратява по желание на член на асоциацията, с изключване, при отпадане, със смъртта на членуващия

Всеки член на асоциацията може да я напусне по всяко време без необходимост от обосноваване на причините за това, като изпрати писмено уведомление до Управителния съвет. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща чрез уебстраницата на асоциацията. Членството се счита за прекратено от момента на постъпването на уведомлението.

Член на асоциацията може да бъде изключен за действия, които сериозно увреждат нейното добро име, престижа на приемната грижа; срещу когото има образувани досъдебни производства за престъпления срещу личността или е обект на наказателни производства, както и който пречи за постигането на целите на асоциацията, приети в този Устав.

Решението за отпадане на пълноправен член, поради невнасяне на установените имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на асоциацията, се взема от Управителния съвет въз основа на доклад, внесен от изпълнителния директор на сдружението.

При прекратяване на членството в асоциацията, никой от пълноправните членовете няма право да иска обратно направените от него имуществени вноски (членския внос).