Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето


С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.
Нагоре +

Още Нормативни документи