Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за деца настанени за отглеждане в приемно семейство […]
Еднократната целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от […]