Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се подпомагат на самостоятелно правно основание по Закона за социално подпомагане и […]
Месечна помощ за отглеждане на дете до една година в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България, се предоставя в пари и/или […]
Всяка община определя със своя наредба и облекченията за паркиране. Според населеното място приемните родители могат да проверят в съответната община дали имат право на […]