Този наръчник е разработен за специалисти, работещи с приемащи семейства и непридружени деца, живеещи с тях. Може да бъде полезен за различни видове практикуващи, в […]
За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение […]
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за деца настанени за отглеждане в приемно семейство […]
Еднократната целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от […]
Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за […]
Месечна помощ за отглеждане на дете до една година в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България, се предоставя в пари и/или […]
Всяка община определя със своя наредба и облекченията за паркиране. Според населеното място приемните родители могат да проверят в съответната община дали имат право на […]
Да разшириш психическите си и духовни граници – твоите собствени, вашите с партньора ви и тези на биологичното дете… Да си готов да преобърнеш живота […]