Безплатна правна помощ, съвети от адвокати

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ от 2006 година.

Националното бюро за правна помощ предоставя БЕЗПЛАТНА правна помощ на приемни родители,  социално слаби граждани, хора, които живеят в домове за възрастни, центрове за рехабилитация, центрове за настаняване на бездомни, семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.

Можете да се свържете по телефона и да поискате безплатно съвет от адвокат – тел. 0700 18 250 (от 9 до 17 часа)

Регионалните центрове на Националното бюро за правна помощ в гр. Сливен и гр. Видин дават възможност да се срещнете лично с адвокат и да се консултирате.

 • Сливен – ул. Великокняжевска 6, тел. 0877 622 665,
 • Видин – ул. Цар Александър II № 19, тел. 0877 088 522

Правна помощ се предоставя по:

 • предоставяне на родителски права, осиновяване, установяване на произход на дете и др.;
 • наказателни дела;
 • граждански дела – имуществени спорове – спорове за собственост, за делба, наеми, спорове за дължими парични суми, трудови спорове, брачни дела, заплащане на издръжка;
 • административни дела.

Правна помощ, която можете да получите:

 • консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело;
 • подготовка на документи за завеждане на дело;
 • процесуално представителство (защита от адвокат) по вече образувано в съда дело ;
 • представителство (защита от адвокат) при задържане от органите на МВР.

До кого да подадем молба за правна помощ:

 • до Националното бюро за правна помощ – за консултация и подготовка на документи за образуване на дело, като се приложи освен декларацията за семейно и имуществено състояние и един от документите (вижте по-долу);
 • до съда – при наличието на вече образувано дело, като се приложи освен декларацията за семейно и имуществено състояние и документи, удостоверяващи семейното положение, възраст, трудовата заетост – удостоверение от бюрата по труда, здравословното състояние – решение на ТЕЛК, заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хора с увреждания, удостоверение от НОИ за размер на пенсията и др. Трябва да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.

Какво да очаквате от своя обществен защитник?

 • да ви обясни какво точно е положението Ви в момента ;
 • да Ви посочи какви са правата ви;
 • да прецени налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове;
 • какви други възможности за защита имате;
 • да ви предостави списък от документи, необходими за образуване на съответното дело;
 • да ви поясни какви такси и разноски по производството дължите;
 • има ли вероятност да бъдете освободени от плащане на такси и разноски по делото;
 • какви са вероятните последици от процеса, т.е. как би могъл да се развие той;
 • има ли основание за обжалване на решението, присъдата или друг съдебен акт.
За повече информация: тел. 0700 18 250 (от 9 до 17 часа) на цената на един градски разговор или съобразно тарифния Ви план.

Молба за правна помощ