Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане


Закон за закрила на детето

Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.


Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.


Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.


Договор между Общината, като доставчик, и приемното семейство

Договорът е по новия проект „И аз имам семейство“ и е за приемните семейства, които се одобряват от екипите по приемна грижа към общините. Той отразява отношенията между общината, като доставчик, и приемното семейство.

Основанието за сключване на договора е чл. 27, ал. 5, който гласи:

„В случаите на настаняване в приемно семейство настаняването се извършва след проверка относно годността на лицата, кандидатстващи за приемно семейство. След настаняване по административен ред се сключва договор между съответния доставчик на социална услуга „приемна грижа“ по настоящия адрес на приемното семейство и приемното семейство.“


Договор между социалната служба, като доставчик, и приемното семейство (чл. 31, ал. 4 от ЗЗД)

Договорът е за професионално приемно семейство, което получава възнаграждение. По сега действащата практика това са приемни семейства, които са сключили договор със сегашните дирекции „Социално подпомагане“ и преди промяната са били на трудови договори.
Очаква се това да е договорът, който да се сключва между приемните родители и социалните служби по места, когато службите са доставчици на услугата „приемна грижа“.
Този договор се случва на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето, който гласи:
Чл. 31, ал. 4 Приемното семейство може да бъде и професионално, като в този случай то трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане на деца, придобита по реда на наредбата по ал. 6, и да сключи договор с доставчик на социална услуга „приемна грижа“.
В договорът се отразява записаното в чл. 57а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, който гласи:
Договорът по чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето се сключва между доставчик на социалната услуга „приемна грижа“ по чл. 34а, ал. 4 от Закона за закрила на детето и утвърденото професионално приемно семейство преди настаняването на дете в семейството.
(2) Договорът по ал. 1 задължително урежда:
1. предмета на договора;
2. правата и задълженията на страните;
3. размера на възнаграждението на приемното семейство и начина на плащане;
4. срока за изпълнение на договора;
5. отговорността при неизпълнение;
6. условията и реда за промяна и прекратяване на договора.
(3) В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, договорът по ал. 1 се сключва само с единия от тях.“

Договор за предоставяне на приемна грижа от професионално приемно семейство (образец)

ова е договорът, който Агенцията за социално подпомагане изпрати на дирекциите за социално подпомагане. Този договор е т.нар. „граждански договор“, който ще се сключва с приемните родители, които са приети по новите правила на приемната грижа, утвърдени през април с промяна в закона и през юни с промяна в правилата (в наредби и правилник за прилагане на ЗЗД).

Договорът не беше предоставен официално на асоциацията с мотивите, че това не е обществена информация. Ние имаме този образец от сигурен наш източник. Ползваме възможността да напомним, че това не е партньорски подход и ние ще ползваме различни стратегии, за да бъдем полезни на приемните родители, особено, когато става дума за техния интерес.

Националната асоциация за приемна грижа ще предприеме действия за консултиране на договора, предложен на ДСП и своевременно ще подаде информация към приемните родители.