Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

В Националната асоциация по приемна грижа членуват повече от 800 приемни родители от цялата страна.

Нашата визия


Сигурно и истинско детство за уязвимите български деца!


Нашата мисия


Ние сме организация на приемни родители, която подкрепя развитието на приемната грижа чрез информиране, консултиране, застъпничество и лобиране в защита на правото на семейна грижа на уязвими деца в България.

Ние правим това като:

  • Информираме и консултираме приемните родители за техните права, отговорности и възможности;
  • Защитаваме правото на детето на достоен живот в семейна среда;
  • Подпомагаме държавата и заинтересованите страни за развитието на приемната грижа, като правим предложения за подобряване на процеса чрез изменения в законодателството;
  • Съдействаме за намаляване на регионалните дисбаланси в прилагането на приемната грижа;
  • Популяризираме ползите, предизвикателствата и проблемите на приемната грижа в България.
  • Популяризираме добри практики на Международната организация за приемна грижа (IFCO), в която членуваме.


Основни данни на асоциацията


Пълно наименование:

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“

БУЛСТАТ: 175881653,

Съдебна регистрация: ф.д. 127/2010, съдебно решение: № 2/2010 г. на Софийски градски съд, Регистър 5, Партида: 17513, Том: 360, Стр: 95, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружение НАПГ е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Седалище и адрес на управление: 1463, гр. София; бул. „Витоша” 58, ет. 4,

Организация в обществена полза.

Официален представител: Мирослав Йорданов Долапчиев – председател на УС

Нашата банкова сметка е:

БАНКА ДСК - ЕАД

IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41

BIC: STSABGSFНагоре +