1. Общи принципи

 • За Националната асоциация за приемна грижа детството е основна ценност.
 • Ние сме приемни родители, които осигуряваме дом, уют и закрила на децата.
 • В нашите домове децата са ценност и с тях се отнасяме по подходящ начин, който ги развива, насърчава и утвърждава.
 • Ние насърчаваме обществото да има почтително отношение и да защитава и спазва правата на децата.

Детето за нас е всяко лице, което не е навършило 18 години.

Закрилата на детето за нас са действията, които предприемаме като личности, като членове на Националната асоциация за приемна грижа и като организация, за да защитим децата от злоупотреба и насилие. За нас закрилата на детето от насилие е само част от всички права на децата. Като личности и организация ние се стремим да защитаваме и комуникираме всички права на децата.

2. Членство в НАПГ и закрила на детето

2.1. Всеки, който желае да стане член на НАПГ, декларира в електронния формуляр, че няма образувани производства срещу тях и че не са осъждани за престъпления срещу деца.

2.2. Регулярно членовете на НАПГ, при възможност, получават обучения по Политиката за закрила на детето.

3. Координатори и доброволци на НАПГ и закрила на детето

3.1. Всички служители по трудови и безтрудови правоотношения, координаторите, доброволците и членове на Общото събрание и Управителния съвет ще бъдат обучени относно политиката на НАПГ за закрила на детето. Те ще получат екземпляр от политиката и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.

3.2. Доброволците в сдружението ще бъдат наблюдавани от координаторите, за да се гарантира, че не злоупотребяват с поверителната информация, касаеща децата. При възникване на опасения, отговарящият за дейностите с деца следва да информират председателя на НАПГ, който от своя страна ще предприеме по-нататъшни действия.

3.3. Когато е възможно и практически изпълнимо, следва да се спазва правилото за “присъствие на двама възрастни”, при което двама или повече възрастни наблюдават всички дейности, в които са ангажирани децата, и присъстват непрекъснато на мястото.

3.4. Целият екип на НАПГ (координаторите, членовете на УС, доброволците) следва да отчита факта, че може да му се наложи да работи с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.

4. Поведение на екипа на НАПГ, включително доброволците:

4.1. Важно е за всички служители и останалите, които са в контакт с децата:

 • да знаят за ситуациите, които биха могли да създават риск, и да ги управляват;
 • да планират и организират работата и мястото на работа, така че да сведат риска до минимум;
 • доколкото е възможно, при работата си с децата да бъдат видими за околните;
 • да гарантират съществуването на една култура на откритост, за да се създава възможност за повдигане и обсъждане на всякакви въпроси и проблеми;
 • да гарантират съществуването на чувство на отговорност сред служителите, за да не остават без последици лошата практика или потенциалното поведение на насилие;
 • да разговарят с децата за техните контакти със служителите и останалите и да ги поощряват да изразяват всякакви притеснения;
 • да дават възможност на децата – да обсъждат с тях правата им, какво е приемливо и какво не е, и какво могат да направят, ако има проблем.

4.2. Служителите и останалите трябва:

 • никога да не упражняват физическо/психическо насилие над деца;
 • никога да не удрят децата като форма на дисциплина;
 • никога да не създават физически/сексуални отношения с деца;
 • никога да не създават експлоататорски или насилнически отношения с деца;
 • никога да не се държат по начин, който може да е свързан с насилие или да поставя дете в риск от насилие.
 • никога да оправдават или да участват в поведение на деца, което е незаконно, рисковано или е свързано с насилие;
 • никога да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или опозори деца, или по някакъв друг начин да подготвя емоционално насилие;
 • никога да дискриминират, демонстрират разлика в отношението или благоразположение в полза на определени деца за сметка на други.

4.3. Всеки служител, които има информация или подозрения, че дете е изправено пред риск, трябва да докладва това на тел. 112 или на председателя на НАПГ, който предприема действия.

5. Използване на изображения на деца за популяризиране на приемната грижа

5.1. При комуникацията във връзка с децата следва да се използват снимки, които са благоприлични, почтителни и не представят децата като жертви.

5.2. Когато се представят децата и техните истории истината няма да се прикрива, ще се споделят разумно детайли от житейската им история, като ще се посочат и положителни примери за тяхното развитие в приемното семейство.

5.3. На уебстраниците и в останалите информационни материали на НАПГ няма да се използват сканирани изображения на деца без официалното разрешение на родителя(-ите)/настойника(-ците) на детето. Това разрешение следва да бъде дадено в писмен вид.

6. Отговорност за изпълнение на политиката носи председателя на сдружението. При сигнал за риск над дете той бива информиран. От своя страна той предприема действия за разследване и изясняване на ситуацията. Когато той отсъства, заместник-председател на асоциацията приема сигнала и предприема действия.

София, 2011 г.