Кои сме ние?

Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

Водещи принципи в работата по сигнали, жалби и запитвания

 • Детството е изключително важен период от живота на човека, а семейството е най- естествената среда за развитието на детето.
 • Във всички случаи при разглеждането на сигнали и жалби се водим от най-добрия интерес на детето.
 • При съмнение за малтретиране уведомяваме органите за закрила на детето и следим дали са предприети необходимите мерки.
 • Ние осигуряваме конфиденциалност на информацията и зачитаме правото на семейството на личен живот, с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа за децата.
 • Ние изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност с колеги, партньори, институции и контролни органи.
 • Ние проучваме информацията, анализираме резултатите и информираме навреме жалбоподателя, засегнатите и заинтересованите страни.

Процедура за разглеждане и отговори на жалби, сигнали и запитвания

 1. С решение на УС се създава Комисия по сигнали и жалби, която се състои от трима души, членове на НАПГ.
 2. Жалбоподателят подава жалба до председателя на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа.

Начини за подаване на жалба, сигнал или запитване:

 • по електронна поща, чрез писмо, в което са посочени име, фамилия, телефон за обратна връзка;
 • чрез секцията „Подай сигнал“ на сайта на НАПГ – www.napg.eu;
 • чрез писмо по пощата на адрес: Пощенска кутия 104; 1606, гр. София;
 • с легитимно обаждане на националния телефон на асоциацията 0700 20 234;
 • чрез областен координатор на НАПГ;

Жалбите и сигналите не могат да са анонимни и трябва да са с посочени данни за изпращача – три имена, телефон или адрес за обратна връзка (пощенски и електронен).

3. Жалбата се завежда и се предава на Комисията по жалбите, която ги вписва в регистър, включващ следните данни: номер, дата, име, адрес или телефон на жалбоподателя.

4. След разглеждане на молбата се записва какви действия ще бъдат предприети.Комисията може да предприеме следните действия:

 • Да даде отговор чрез телефон или писмен отговор на имейл. Ако отговорът е представен по телефона, в регистъра на жалбите и сигналите се посочва ясно какво е съдържанието на отговора, както и кой е представил отговора.
 • По преценка на комисията може да бъде възложено на координатора на НАПГ за съответната област, от където е сигнала/жалбата, да извърши проучване, а при необходимост – работна среща между заинтересованите страни за получаване на информация и изследване на фактите. Координаторът представя свое становище по сигнала или жалбата в писмен вид пред комисията.
 • Да проведе разговор със служебни лица, ангажирани със случая, за да се изяснят фактите, като се търси ползотворно сътрудничество и поддържане на добрия тон.
 • Комисията може да поиска информация или проверка на сигнала от компетентни държавни органи, като АСП, ДАЗД и др. Заедно с писмото се изпраща и копие на сигнала/жалбата.

5. Комисията може да ползва експерти в дадената област от различни външни институции за становище по даден казус.

6. След провеждане на  проверката, представянето на констатациите и предложенията, Комисията изготвя писмен отговор до жалбоподателя.

7. Срокът, в който се разглежда жалбата, е 14 дни. Когато комисията е сезирала и друга институция по случая, срокът за окончателно решаване на жалбата се удължава до получаването на отговор от ангажираните институции.

8. Несъгласията с решенията и констатациите на Комисията по жалбите могат да бъдат отправени до председателя на УС на НАПГ в 7-дневен срок от датата на връчване на отговора.

***

Приета от УС на НАПГ на 01.04.2011 г.

Последна актуализация: 11.01.2017 г.