Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа”,

БУЛСТАТ: 175881653,

Адрес: гр. София, бул. Витоша 58, ет. 4,

Представлявано от: Мирослав Долапчиев, председател на Управителния съвет,

Телефон: 0700 20 234

Електронна поща: info@napg.eu

е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 679/2016 г. на ЕС и Закона за защита на личните данни, действащ в Република България.

Лице, отговарящо за защитата на личните данни: Александър Миланов, е-mail: info@napg.eu 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“
  (наричано по-долу за краткост „НАПГ“ или „Сдружението“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка. 

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:

НАПГ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет страницата www.napg.eu и сключване на договори със Сдружението на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 1. изрично получено съгласие от Вас като ползвател на интернет страницата;
 2. изпълнение на задълженията на НАПГ по договор с Вас;
 3. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо НАПГ;
 4. за целите на легитимните интереси на НАПГ или на трета страна;

2. Събиране на лични данни и цели

2.1. Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа” събира лични данни на:

 1. физически лица или представители на юридически лица – доставчици на специфични здравни и социални услуги, отношенията с които са регулирани с договор;
 2. физически лица – членове и/или официални представители или лица за контакт на юридическите лица – членове на сдружението;
 3. дарители, доброволци и партньори на сдружението;
 4. потребители на здравни и социални услуги, предоставяни от сдружението

за целите на:

 1. сключване на трудов договор със служителя, съгласно чл. 62, ал. 7 от Кодекса на труда и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;
 2. сключване на граждански или друг договор за предоставяне на различни услуги, включително здравни и социални услуги за трети страни и лица от името на Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа”;
 3. възникване, действие и прекратяване на членствени правоотношения на сдружението;
 4. получаване и извършване на дарения, получаване на доброволен труд или партньорство за повишаване на обществената информираност, както и всякакво доброволно сътрудничество, за което двете страни имат формална или неформална кореспонденция и потвърждение;
 5. защита на правата на децата и личността, посредничество за защита на правата на децата и личността. 

2.2. Събираните и обработвани от Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа” лични данни се съхраняват за максимално кратък срок след отпадане на основанието за обработването им. След отпадане на основанието за обработка на данните, последните се унищожават по реда, предвиден във вътрешните правила за обработка на личните данни на сдружението.

2.3. Обработваните от Сдружение “Национална асоциация за приемна грижа” лични данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

 • физическите лица, за които се отнасят данните;
 • лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт, като напр. публични органи, институции и др.
 • дарители на сдружението – на тези лица се предоставят единствено статистически данни от обработването на личните данни (статистика по пол, диагноза, възраст, местоживеене) при наличието на поне една от следните предпоставки:
 • изрично съгласие на субекта на данните;
 • нормативно установено задължение на администратора на личните данни;
 • защита на жизненоважен интерес;
 • когато е необходимо за целите на наказателно преследване.

3. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни в интернет страницата www.napg.eu 

3.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на интернет страницата за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на www.napg.eu;
 • подаване на сигнал/жалби/запитвания от Ваша страна чрез формуляр за това в страницата www.napg.eu;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

 3.2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3.3. При обработването и съхранението на личните данни, НАПГ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 

3.4. През интернет страницата си www.napg.eu НАПГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3.5. Сдружението не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

3.6. НАПГ използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на интернет страницата.

4. Срок на съхранение на личните ви данни

4.1. НАПГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в интернет страницата.

4.3. НАПГ съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на НАПГ, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

5. Предаване на Вашите лични данни за обработване

5.1. НАПГ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

5.2. НАПГ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

6. Оттегляне на съгласието 

6.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни – в случай, че не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формуляр за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

6.2. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

6.3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което НАПГ е извършвал до този момент.

7. Право на достъп

7.1. Вие имате право да изискате и получите от НАПГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл или попълните формуляр за това.

7.2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

7.3. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

7.4. След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, НАПГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

7.5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но НАПГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

8. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до НАПГ по имейл, като използвате формуляр или чрез искане в свободен текст, изпратено по e-mail до info@napg.eu.

9. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

9.1. Вие имате правото да поискате от НАПГ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а НАПГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо НАПГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 

9.2. НАПГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо НАПГ или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.3. За да упражните правото си за „бъдете забравен“, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които НАПГ обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст, след което НАПГ ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

9.4. След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

10. Право на ограничаване

10.1. Вие имате право да изискате от НАПГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на НАПГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • НАПГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на НАПГ имат преимущество пред Вашите интереси.

10.2. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

11. Право на преносимост

11.1. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с НАПГ, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от НАПГ да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от НАПГ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

11.2. Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнен формуляр или искане в свободен текст, след което НАПГ ще изпрати на имейла, който сте посочили, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

11.3. След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Сдружението изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас. 

12. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от НАПГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. НАПГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

13. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от НАПГ, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

14. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

14.1. Ако НАПГ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

14.2. НАПГ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

15. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

15.1. За целите на обработване на личните Ви данни, за отговор при постъпили жалби/сигнали и запитвания и услуги, включително чрез сайта ни www.napg.eu, и с оглед Вашите интереси, НАПГ може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни: държавни и общински власти, органи на правосъдието, структури, които отговарят за защита правата на личността.

15.2. Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. 

15.3. НАПГ не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

15.4. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: http://www.cpdp.bg

15.5. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формуляра, приложен към настоящата информация. Разбира се, този формуляр не е задължителен и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.